podróże, wyprawy, relacje
ARTYKUŁYKRAJEGALERIEAKTUALNOŚCIPATRONATYTAPETYPROGRAM TVFORUMKSIEGARNIABILETY LOTNICZE
Geozeta.pl
reklama

Finlandia - wiza, ambasady, przepisy

Helsinki     
finlandia
Finlandia - podróże do FinlandiiFinlandia - mapa krajuFinlandia - spis artykułów i galeriiFinlandia - wiza, ambasady, przepisy wjazdowe, informacje dla kierowców, podróżowanie po kraju, przepisy celne, bezpieczeństwo, przydatne informacjeFinlandia - aktualna pogoda, roczny opad i temperaturaFinlandia - szczepienia, zdrowie, poradyFinlandia - kurs waluty, przelicznik na PLN, USD, EUROFinlandia - co zwiedzić, zabytki Listy Światowego Dziedzictwa UNESCOFinlandia - przewodniki, mapy, atlasy
Wiza, przepisy wjazdowe
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europej­skiej/Euro­pejskiego Obszaru Gospodarczego. Od 21 grudnia 2007 r. Polska stała się członkiem układu Schengen, co m.in. oznacza zniesienie kontroli paszportowych na granicach we­wnętrznych lądowych i morskich; kontrole paszportowe na lotniskach dla pasażerów udających się samolotem do krajów strefy Schengen zostały zniesione w marcu 2008 r. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Fin­landii do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjaz­dem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwier­dzenie tożsa­mości. Ograniczenia swobod­nego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie w przypadkach zagra­ża­jących polityce bezpieczeństwa pań­stwa i zdrowiu publicznemu.
W przypadku pobytu nie przekraczającego trzech miesięcy obywatele UE uzyskują prawo pobytu w innym państwie człon­kowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu. Prawo swobodnego przemieszczania się i poby­tu uzyskuje też członek rodziny obywatela UE, niezależnie od jego przynależności państwowej.
Informacje dla kierowców
Doradzamy, by osoby podró­żujące przez Finlandię do Rosji samochodem z leasingu zabrały ze sobą stosowne upoważnienie firmy leasingowej. Samochody wynajmowane w krajach UE (np. w firmach Avis, Hertz) nie mogą bez odpowiedniego upoważnienia wjeżdżać do Rosji. Z uwagi na częste i tragiczne w skutkach kolizje ze zwierzyną leśną (łosie na terenie całego kraju, na północy renifery) należy zachować szczególną ostrożność na trasach poza terenem zabudowanym. Międzynarodowe prawo jazdy nie jest konieczne – obywatele polscy podczas czasowego pobytu w Finlandii mogą posługiwać się polskim prawem jazdy, natomiast przy dłuższych pobytach (ponad 12 miesięcy), o charakterze innym niż turys­tyczny, mogą wymienić w miejsco­wej policji polskie prawo jazdy na fińskie. W okresie zimowym, tj. od 1 grudnia do końca lutego, kierowcy mają obowiązek jazdy na oponach zimowych, jednak zaleca się je również jesienią i wiosną ze względu na oblodzenia i zale­gający śnieg. Można używać także opon z meta­lowymi kolca­mi. Przez cały rok obowiązuje jazda z włączonymi światłami mijania. Na skrzyżowaniach dróg i ulic obowiązuje bez­względ­ne pierwszeństwo dla jadących z prawej strony. Pasy bezpie­czeństwa muszą być zapięte przez wszystkich pasażerów. Obo­wiązuje zakaz używania przez kierowcę telefonu komór­kowe­go (dopuszczalne jest używanie zestawu głośnomó­wiące­go). Również podczas postoju na światłach złamanie tego przepisu jest bezwzględnie karane mandatem. Rygorystycznie prze­strzegane są zasady ruchu drogowego. W wielu miejscach jest on monitorowany za pomocą kamer, o których informują odpo­wiednie tablice. Przekraczanie dozwolonej prędkości, prze­jeż­dżanie na czerwonym świetle, nie przepuszczanie pieszych na wyznaczonych dla nich przejściach oraz jazda pod wpływem alkoholu (maksymalny dopuszczalny poziom alkoholu we krwi to 0,5 promila) karane są bardzo surowo: wysoką grzywną, a czasami aresztem. Wysokość wymierzonej przez policję kary zależy od rodzaju wykroczenia oraz statusu majątkowego kara­nego; nie istnieje stosowany w wielu krajach taryfikator określa­jący z góry wysokość grzywny za dane wykroczenie. Mandaty rzędu kilku tysięcy euro nie są rzadkością. Korzystanie z dróg i autostrad w Finlandii jest bezpłatne. Obowiązuje zakaz tanko­wania samochodów z silnikami diesla specjalnym pali­wem prze­znaczonym tylko dla określonej grupy użytkowników mających zwolnienia podatkowe. Dystrybutory z takim pali­wem znajdują się na niektórych stacjach i są wyraźnie oznaczone.
Podróżowanie po kraju
Nie ma ograniczeń z wyjątkiem dobrze oznaczonych, zamkniętych terenów wojskowych.
Przepisy celne
Wewnątrz Unii Europejskiej nie ma granic celnych. Turyści podlegają jednak ograniczeniom dotyczącym wwozu ilości zakupionych i przewożonych towarów przezna­czonych do użytku osobistego i nie podlegających odsprze­daży. Określenie „do użytku osobistego” obejmuje towary prze­wożone z przeznaczeniem na prezenty, jednakże ich sprzedaż jest naruszeniem prawa i grozi ich konfiskatą oraz dodatkową karą. Konfiskacie może również podlegać pojazd, którym towa­ry są przewożone. Przykładowo, przewożone towary uzna­je się za służące do użytku osobistego, jeżeli nie przekraczają ilości: 200 szt. papierosów, 200 szt. cygar, 1 kg tytoniu, 10 l mocnego alkoholu (np. wódki lub spirytusu), 90 l wina (w tym maksy­malnie 60 l wina musującego), 110 l piwa. Osoby poniżej 17. roku życia nie mogą przewozić wyrobów alkoholowych ani tytoniowych. Polscy turyści, podobnie jak obywatele innych krajów UE, nie mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT od towarów zakupionych w krajach unijnych. Informacje o nie­zbędnych dokumentach oraz opłatach za towary wwożone do Finlandii w związku z prze­siedleniem się do tego kraju można uzyskać w fińskim urzędzie celnym: National Board of Customs, Erottajankatu 2, 00120 Helsinki, P.O. Box 512, 00101 Helsinki, tel. 00358 9 6141, faks 00358 20 492 2852, www. tulli.fi (strona w języku fińskim, szwedzkim i angielskim).
Przywóz zwierząt domowych z Polski (lub innego kraju UE) do Finlandii nie w celu odsprzedaży lub przekazania innemu właścicielowi jest możliwy po przedstawieniu europejskiego paszportu dla zwierzęcia. Zwierzę musi mieć wszczepiony mikro­czip lub czytelny tatuaż identyfikacyjny. Aktualny rejestr i adresy polskich lekarzy weterynarii uprawnionych do wysta­wiania takich paszportów znajdują się na stronie inter­netowej: www.vetpol.org.pl Krajowej Izby Lekarsko­-Wete­ryna­ryjnej, 00-565 Warszawa, al. Przyjaciół 1, tel./faks (22) 6289335, tel. (22) 6220955, e-mail: vetpol@vetpol.org.pl.
Przywóz broni. Obywatele polscy mogą przywozić do i wywo­zić z innych krajów Unii Europejskiej broń i amunicję odpo­wiadającą celom łowieckim lub w celu wzięcia udziału w imprezach sportowych. Niezbędne jest do tego posiadanie Europejskiej Karty Broni Palnej wydanej przez państwo człon­kowskie, wpisanie do niej broni oraz uwiarygodnienie powodu podróży z bronią.
Bezpieczeństwo
Poziom przestępczości w Finlandii jest średni; należy uważać na coraz częstsze kradzieże kieszon­kowe, wyrywanie torebek, telefonów komórkowych itp., zwłaszcza w dużych centrach handlowych, na dworcach, w zaludnionych centralnych punktach miast i podczas imprez maso­wych.
Przydatne informacje
• Karty kredytowe i płatnicze są w powszechnym użyciu, przy zakładaniu konta wymagany jest paszport.

• Koszty utrzymania w Finlandii są bardzo wysokie.

• Sklepy czynne są przeważnie od godz. 9.00 do 21.00 w dni powszednie i od 9.00 do 18.00 w soboty. Banki czynne są wyłącznie w dni robocze w godz. 9.00–16.00. W niedziele można zrobić zakupy w mniejszych sklepach otwartych od 12.00 do 18.00 lub 21.00. Od czerwca do sierpnia oraz od połowy listopada do świąt Bożego Narodzenia sklepy są czynne także w niedziele.
• W Finlandii językiem urzędowym oprócz języka fińskiego jest szwedzki, używany zwłaszcza na Wyspach Alandzkich oraz na zachodnim wybrzeżu. Nazwy miejscowości na tabli­cach dro­go­wych oraz nazwy ulic bardzo często są również dwu­języczne. Posługiwanie się językiem angielskim w kon­taktach z ważniejszymi urzędami, hotelami, kempingami, punktami informacji turystycznej i większymi sklepami nie stanowi proble­mu (poza małymi miejscowościami, zwłaszcza na północy kraju).
• W Finlandii dużą wagę przywiązuje się do ochrony śro­dowiska naturalnego, a jej obywatele oczekują pełnego respek­towania tej zasady przez turystów (zabieranie odpad­ków z miejsc biwa­kowania). Łowienie ryb dozwolone jest po wykupieniu pozwolenia ważnego na dane województwo – można je kupić w fińskich kioskach z prasą i rzeczami co­dziennego użytku (R-kioski) oraz na większości stacji ben­zynowych. Na zbieranie grzybów i owoców leśnych na własny użytek nie są potrzebne zezwolenia. Palenie ognisk i biwakowanie poza wyznaczo­nymi miejscami bezwzględ­nie wymaga zgody właściciela terenu. Należy pamiętać o zachowaniu stosownej odległości od domostw położonych w lasach i zwracać uwagę na oznaczenia dróg i terenów prywatnych: yksityistie lub yksityisalue oznacza zakaz wcho­dzenia i wjazdu.
• Żeglarze przybywający do Finlandii powinni zwrócić uwagę na liczne podwodne skały. Zaleca się cumowanie łodzi na przystaniach. Cumowanie poza przystaniami jest dozwolone tylko w miejscach nie zajętych przez domy letniskowe (lub za zgodą ich właścicieli).
• Numer 112 to numer telefonu alarmowego służącego do kon­taktowania się w nagłych wypadkach z policją, pogoto­wiem i strażą pożarną.
• Kradzież należy bezzwłocznie zgłosić w najbliższym ko­misa­riacie policji. Protokół policyjny będzie potrzebny do uzyska­nia odszkodowania od ubezpieczyciela. Jak najszybciej trzeba zastrzec zgubione lub skradzione karty płatnicze i kredytowe. Jeśli zgubimy lub stracimy paszport lub inny dokument podróży, należy nie tylko zgłosić to na policję, lecz także w miarę szybko skontaktować się z polskim konsulatem.
• W Finlandii panuje surowy klimat, zwłaszcza na północy kraju, gdzie nawet latem temperatura może wynosić ok. +10 st. C. Latem bardzo dokuczliwe są komary.
• Różnica czasu w porównaniu z czasem polskim wynosi +1 godzina.
• Pod adresem internetowym Fińskiej Izby Turystycznej www.visitfinland.com można znaleźć wiele intere­su­jących informacji turystycznych (również w języku polskim). Także na stronie www.finland.fi znajdują się informacje turystyczne, polityczne oraz gospodarcze. Portale o Finlandii w języku polskim: www.finlandia.pl, www.terve.pl.
Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Polskie placówki dyplomatyczne
Ambasada RP w Helsinkach
Armas Lindgrenin tie 21
00570 Helsinki
tel.: (00-3589) 618 28 220, 618 28 210
fax: (00-3589) 684 74 77
e-mail: amb.poland@helsinki.inet.fi
www.helsinki.polemb.net

Konsulat Honorowy RP w Espoo
Konsul honorowy Stefan Widomski (języki: polski, fiński, angielski, rosyjski)
Obszar terytorialny: region Uusimaa z wyłączeniem Helsinek
Nokia Group, Keilalahdentie 4, 02-150 Espoo, Finlandia
tel.: (00-3589) 618 991
fax: (00-3589) 645 072
e-mail: stefan.widomski@nokia.com

Konsulat Honorowy RP w Turku
Konsul honorowy Jari Alfred Rastas (języki: fiński, angielski)
Obszar terytorialny: region Varsinais-Suomi
WTC, Veistämönaukio 1-3, 20-100 Turku, Finlandia
tel.: (00-3582 ) 281 31 86
fax: (00-3582 ) 281 31 90
e-mail: etacom@kolumbus.fi

* Uwaga: dzwoniąc z terytorium Finlandii, w przypadku Konsulatów RP w Espoo i w Tampere należy wykręcić tylko wskazane zero, a następnie bezpośrednio numer abonenta. Spoza Finlandii wskazane zero należy pominąć.
Przedstawicielstwa dyplomatyczne akredytowane w Polsce (lub najbliższe)
Ambasada Republiki Finlandii
ul. Chopina 4/8
00-559 Warszawa
tel.: (0-22) 598 95 00
fax: (0-22) 621 34 42
sanomat.var@formin.fi

Wydział Konsularny
fax: (0-22) 629 34 42

Wydział Handlowy
fax: (0-22) 621 63 94
info@ftc.com.pl